Sagt og skrevet om Espergærde Station

 
 

Manglende vedligeholdelse af Espergærde station

Espergærde Station bruges hver dag af et stort antal passagerer og er på alle måder et godt alternativ til bilismen for pendlere og rejsende i det hele taget.
Men hvordan er forholdene på Stationen for kunderne?

alt
Cykelskurene er ofte overmalet med graffiti, som får lov at stå alt for længe før den fjernes.
Det samme gælder gamle, ødelagte cykler.

Umiddelbart skulle man tro at alt var fint, da Stationen efter år 2000 gradvist er blevet udbygget med ny billetkiosk på vestsiden, der er etableret elevatorer, der er bygget supplerende cykelskure, den gamle stationsbygning er blevet renoveret og den oprindelige ældste træbygning på østsiden er blevet opmalet og istandsat.
I den forbindelse (2005) blev den gamle træbygning fra 1898 i øvrigt - med hjælp fra blandt andet Espergærde Byforening -  reddet fra en delvis nedrivning som DSB ellers havde planlagt.

Desuden er perronerne blevet forlænget og der er etableret flere P-pladser.
Så vidt, så godt og der er ikke meget at gøre ved, at de forskellige bygninger er opført i forskellig stil, nogle med taghældning, nogle med flade tage. Alt sammen meget pittoresk selv om den nye stationskiosk er opført i en lidt upassende dekonstruktivistisk stil.

Men de drifts-vedligeholdelsesmæssige forhold er kritisable. De åbne røde cykelskure på vestsiden har ikke fået malerbehandling siden opførelsen primo 1980’erne, hvilket meget tydeligt afspejles. Det lukkede cykelskur på samme side er derimod blevet opmalet, men er permanent oversmurt med grim tags og graffiti, hvilket også præger tunnelundergangen.

På Stationens østside er et langt lavt rødt træhegn langs banelegemet mod syd og det er svært at se et formål med dette hegn, det er kun ca. 1 meter højt og grænser op til et langt smalt DSB-areal, som enten kunne beplantes med buske eller evt. ligge åbent med græs. Træhegnet vedligeholdes ikke og er flere steder gået i stykker og er flere steder med stærkt afskallet maling og andre steder er der forsøgt med lidt opmaling.

På samme side er det røde cykelskur med fladt tag ikke vedligeholdt siden opførelsen – og tagstern (tagkant) i stålprofil har markant krakeleret malet overflade flere steder. Det hele ser slapt ud.
De 2 nye elevatorer er velfungerende, men der er som regel møgbeskidte i selve elevatorene.
På Stationens vestside er der ofte rod af gamle cykler, der ligger og roder  sammen med blade og andet.

Nu kan Espergærde Station jo ikke sammenlignes med f.eks. Kastrup Lufthavn m.h.t. comfort og design, men der kommer trofast mange mennesker hver eneste dag og man kunne vel efterhånden forvente mere end bare et koldt venteskur og en Seven-eleven shop også i betragtning af, at der fortsat er så mange tog aflysninger og forsinkelser.

Det må være rimeligt at forlange, at bygninger og arealer vedligeholdes og løbende rengøres og ikke ligner noget fra det gamle Østeuropa.
Det må være rimeligt, at der som andre steder kommer en anti graffiti ordning. Og gerne en effektiv.
Det må være rimeligt at gamle overflødige hegn fjernes - og gamle cykler delvis ribbet løbende fjernes.

Et væsentligt problem er, at Bane- Danmark har ansvar for en del af stationsarealet, mens Kommunen har ansvar for en anden del af arealet. Som bruger og borger kunne man nemt tro, at de 2 parter gemmer sig bag hinanden.

Er det for meget at forvente, at hver af parterne tog ordentlig vare på hver sit areal. Eller endnu bedre at de 2 instanser kunne samarbejde om Espergærde Station.

Hvem vil tage et samlet ansvar for Espergærde Station?

alt

Stakittet blev opsat ca. 2005 og er allerede nedslidt. I øvrigt er det svært at se formålet
med hegnet, da det grænser op til et smalt DSB-areal, der sagtens kunne ligge åbent

Der er stadig uafklaret om træbygningens vinkelbygning skal nedrives.
B&G kæmper således fortsat mod nedrivningen sammen med de andre foreninger og venter spændt på en afgørelse ved Ejendoms- og miljøudvalget møde den 16. juni.

Politikerne har bedt om time out.
Sagen har allerede været behandlet i Ejendoms- og miljøudvalget, der dog har udsat sagen og bedt DSB sætte sig sammen med foreningerne i forsøg på at finde et kompromis.

Ved et møde mellem DSB, Teknisk Forvaltning og de 4 foreninger i begyndelsen af maj viste det sig hurtigt, at det var umuligt at opnå et forlig. Foreningerne kom ganske vist med et kompromisforslag, hvor vi havde lavet 3 åbninger i vinkelbygningen, så der var gennemsyn og åben passage.

DSB viste dog ingen interesse og meddelte kort tid efter, at de fastholdt deres oprindelige forslag, hvorfor mødet var spild af alles tid. Ejendoms- og miljøudvalget fik derfor den uafklarede sag tilbage og bad endnu engang om time out, så de kunne drøfte den spegede sag i det politiske bagland.

Espergærdes dåbsattest.
Sagen er speget af flere grunde. DSB har meddelt at hvis de ikke må nedrive vinkelbygningen vil de stort set ikke ofre en krone på at istandsætte den over 100 år gamle træbygning.

Foreningerne opfattede det som en trussel, hvilket DSB dog benægtede. Foreningerne er dog enige i, at DSBs udtalelse kan sammenlignes med, at DSB giver deres brugere en pose bolcher, og hvis en af bolcherne ikke falder i god jord, så tager DSB hele posen tilbage.

Vi kan ikke opfatte det som seriøs behandling af en bevaringsværdig bygning og må anmode DSB om, at tage vare på den kulturarv, som den gamle stationsbygning vitterlig udgør. Det hvad enten man ser det med arkitektoniske eller historiske briller. Bestyrelsen i Historisk Forening har således meget præcist kaldt den rødmalede stationsbygning for Espergærdes dåbsattest. Både DSB og byrådspolitikerne bør respektere dette.  

Stationsområdet skal være åbent.
DSBs overordnede begrundelse for at rive vinkelbygningen ned og skabe en åben (og vindblæst) ventesal er, at stationsområdet skal være åbent for at skabe tryghed og hindre hærværk.

Vi er helt enige i, at man også skal planlægge for at skabe tryghed og forebygge hærværk. Det specielle ved Espergærdes østvendte stationsområde er dog, at det allerede er meget åbent. Samtidig er området relativt hyggeligt og måske netop derfor sker der relativt lidt hærværk på østsiden af stationen på trods af,  at mange branderter stiger ud ved nattetide efter en tur på Bakken eller i København.

Til sammenligning har DSB udformet Snekkersten station efter alle kunstens regler om åbenhed, lyse farver etc.. Hvorfor der er sket en 5 dobling af hærværk i Snekkersten skal vi lade være usagt, men det ligner en tanke!

Pas på bygningen.
Foreningerne skal derfor atter anmode DSB om at ”granske” deres tryghedskoncept og i denne sag tage udgangspunkt i stationsområdets hyggelige miljø samt inddrage de historiske og arkitektoniske elementer i deres sikkerhedskoncept.

Det betyder også, at uanset politikernes afgørelse, så skal DSB istandsætte bygningen så den fremstår velholdt, da dette også er et element i et sikkerhedskoncept.

Uover de mange tidligere indlæg i debatten skal vi anmode lokalpolitikerne tage hensyn til, at et enigt foreningsliv i Espergærde har stået sammen og talt med én tunge i den næsten 2 år gamle sag.
Vi håber således at vinkelbygningen IKKE nedrives til gavn for sikkerheden og Espergærdes dåbsattest.


DSB

Bygningsafdelingen, Salg og Stationer, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sølvgade 40

1349 København K

Cc.: Helsingør Kommune, Borgmesteren og Teknisk Forvaltning

 

Espergærde den 10-05-20005

  

Espergærde Stationsbygning, den gamle træbygning opført 1898

Det er med stor bekymring at undertegnede lokalforeninger ser, at Espergærdes gamle stationsbygning forfalder på grund af mangelfuld vedligeholdelse.

DSB havde i 2003 planer om en ombygning og renovering af bygningen, men da man ikke kunne ombygge ejendommen, blev også den tiltrængte renovering udsat. 

 DSB's kunder og borgere i Espergærde må med beklagelse konstatere, at DSB ikke sikrer denne smukke træbygning mod yderligere forfald. Foreningerne skal derfor anmode om, at der snarest bliver igangsat en plan for en renovering, medens bygningen endnu står til at redde, og da en fortsat udsættelse kun vil blive dyrere.

Vi skal gøre opmærksom på, at mange i Espergærde betragter den 109 år gamle rødmalede træbygning som symbolet på Espergærdes fødselsattest, da byen først begyndte at vokse efter at Kystbanen og stationsbygningen blev anlagt. 

Samtidig er bygningen en smuk træbygning opført i Skønvirke stil, og den vidner om datidens smukke og karakterfulde byggerier langs banen. Bygningen er derfor også som en selvfølge i Kommune-atlasset klassificeret som en bygning med høj bevaringsværdi.

Taget har været utæt her i vinter og er kun nødtørftigt repareret, men trænger til renovering efter vandskaden samt ny tagbelægning. Flere steder er facadetræ råddent, og sådan kunne vi fortsætte en lang liste over bygningsdele, der er nedslidte, hvilket DSB antagelig allerede er bekendt med.

 For ikke at miste endnu en smuk historisk bygning og for ikke at miste endnu en del vores fælles kulturarv, skal vi derfor anmode DSB om omgående at tage vare på bygningen såvel inde som ude.

 Vi ser frem til et snarligt svar og ikke mindst , at DSB tager aktion.

Venlig hilsen 
Bevaringsforeningen Mørdrup Landsby
/ved Kresten Tommerup, Mørdrupvej 96, 3060 Espergærde tlf. 49 13 50 58

 Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v.
/ved Mogens Aarsleff Hansen, Strandvejen 175, 3060 Espergærde tlf. 49 13 17 52

 Helsingør Bevaringsforening
/ved Søren Vasegaard, Fuglevangsvej 19, 3060 Espergærde tlf. 49 13 29 12

 Historisk Forening for Espergærde & Omegn
/ved Preben Poulsen, Dyremosevej 6, 3060 Espergærde tlf.

 

I næsten 2 år har vi sammen med andre foreninger kæmpet imod DSBs planer om først en truende nedrivning og senere en truende ombygning af Espergærdes oprindelige stationsbygning. Det ser ud til at vores indsats har båret frugt.

Den 16. juni gav Helsingør Kommunes ejendoms- og miljøudvalg nemlig afslag på DSBs ansøgning om, at ombygge og delvis nedrive Espergærde Stations røde pakhus. DSB ønskede, som tidligere nævnt her i bladet, at nedrive bygningens karakteristiske vinkelbygning med de 2 markante gavle ud mod forpladsen for at skabe en åben (forblæst) ventesal.

Det var naturligvis med stor glæde, at vi modtog meddelelsen, -men også med en smule bange anelser, da DSB jo tidligere har truet med ikke, at ville ofre penge på en nødvendig istandsættelse, såfremt de ikke kunne få deres bygningsprojekt gennemført.

Nok har DSB fået afslag, men det må for dem være en meget lille sag, hvorfor de opfordres til at komme ned på jorden og snarest iværksætte bygningens istandsættelse, så den over 100 år gamle træbygning igen fremstår smukt og så et videre forfald undgås.

Ordentlig vedligeholdelse giver større tryghed.
DSB har ofte fremført, at hovedsigtet med deres ombygning af stationspladsen, cykelparkeringen og ændring af bygningen har været sikkerhed på stationsområdet. Denne målsætning har vi været 100% enige om, hvorfor vi må fastholde DSB på deres egen målsætning.

Dette medfører naturligvis også, at bygningerne på området skal renoveres for de sidste mange års forfald og efterfølgende løbende vedligeholdes, da alle undersøgelser viser at velholdte bygninger og områder udsættes for mindre hærværk og samtidig giver publikum en større følelse af tryghed. 

Velholdte ældre bygninger giver også den vigtige sidegevinst, at DSB bidrager til at Danmarks Kulturarv bevares for eftertiden.

For i vores fortravlede hverdag skal vi ikke glemme, at den rødmalede stationsbygning fra 1898 er blevet kaldt Espergærdes dåbsattest ligesom bygningen i Kommuneatlasset har fået karakteren høj bevaringsværdig. Så lad os sammen passe på den. 

I efteråret 2003 var der rygter om, at DSB ville nedrive den oprindelige røde træbygning på Espergærde Stationsbygning. Vi reagerede sammen med andre lokale foreninger mod dette og heldigvis ændrede DSB signaler og meddelte via Helsingør Dagblad kort før jul, at den røde stationsbygning IKKE ville blive nedrevet, men at man i stedet ville prøve at genskabe den oprindelige bygning. Så vidt, så godt og alle var glade.

alt

Fra Teknisk Forvaltning har vi siden modtaget en tegning visende den oprindelige stationsbygning opført 1898 samt 2 perspektivtegninger, der viser hvordan DSB forestiller sig den røde træbygning og parkeringsarealerne skal se ud efter ombygningen.
På forespørgsel hos DSB oplyser Morten Hylleberg, at DSB næsten er færdige et ombygnignsprojekt for den røde træbygning og man forventer arbejdet går i gang i 2004. 

Bestyrelsen drøftede ved sidste møde de nye skitser og de få oplysninger, der har været i dagspressen.
Vores umiddelbare bemærkninger er følgende.


Den røde træbygning
Træbygnignen - der er den oprindelige stationsbygning -  er i dag et længehus opført i 1898 og med en  vinkelbygning opført 12 år senere i 1910. Både længehuset og vinkelbygnignen  er holdt i samme arkitektoniske stil med tydelige referencer til skønvirke.

Planen er at DSB vil nedrive vinkelbygning og herefter indrette ventesal, toiletter m.m. i længebygningen. En del af træfacaden mod øst og vest vil blive fjernet og der vil blive sat store glaspartier i facaderne. 

Umiddelbart mener vi, at det er forkert at fjerne vinkelbygningen, da den passer fint ind til den øvrige bygning og giver bygningen en mere varieret helhedsoplevelse. Ligeledes er det hele bygningen der er erklæret høj bevaringsværdig, hvorfor man ikke bare kan rive dele af bygningen ned for at skabe et forblæst venterum.

Den nye passage mellem forpladsen og tog perron skal fremover ske mellem træbygningen og murstensbygningen, hvorfor en bevarelse af vinkelbygningen giver bedre mulighed for en åben passage med mulighed for en smuk belægning, belysning og evt. udeinventar ifølge DSB..

De store glaspartier vurderes for meget uheldige, da erfaringerne for store glaspartier på den vestlige perron ikke har været gode. Endvidere vil de store glaspartier virke fremmede for den oprindelige arkitektur. Vi vil derfor opfordre DSB til, at evt. nye glaspartier mod forpladsen etableres med respekt for den ekst. bygnings rytme og skønvirke stil.

Vi vil ligeledes opfordre DSB, at der ikke etableres et stort glasparti mod sporarealet, men at man lader ventesalen være åben mod perronen. Samtidig vil vi opfordre DSB til at den opførte glasfacade på landsidens ventesal bliver fjernet, da glasset ofte ødelægges og ventesalen kun bruges lidt på grund af den lukkede glasfacade.

Forpladsen
Forpladsen (på vandsiden) omlægges delvis med granitsten og der etableres extra P-arealer, således at der kan holde biler foran hele træhuset. Dette vurderes som en uheldig løsning, at der permanent skal stå biler foran en smuk bevaringsværdig og lav træbygning, hvorfor vi vil anmode DSB om at reducere P-arealet foran bygningen. DSB har da også kun tegnet en enkelt bil på den store P-plads, hvilket nok ikke er en tilfældighed.

Da vi stadig ikke har modtaget tegninger af forpladsens belægning og inventar, kan vi på nuværende tidspunkt ikke udtale os. Vi finder det dog positivt, at dele af asfalten udskiftes med en granitbelægning og glæder os til at se DSBs oplæg.

Cykelparkeringen under det lange halvtag skal ændres, så cykler fremover skal stå i åbne cykelstativer placeres forskellige steder uden overdækning. Før brugerne har haft muligehde for at vurdere DSBs planer, er kalvtaget fjerent, hvilket er et uheldigt signal at sende, men desværre DSBs måde at håndtere planlægningen på. 

Vi har endnu ikke set tegninger af den nye cykelparkering, hvorfor vi ikke kan tage stilling til dette.  Vi skal dog opfordre DSB til at nogle af de nye cykelparkeringer bliver aflåselige og at man ikke lader et nyt stålbur opføre i stil med det, man lod opstille for nogle år siden. Vi så gerne dette fjernet og erstattet af noget mere kvalitets bevidst.

Møde med DSB.
Vi ser nu frem til et møde med DSB, som foreslået af projektleder Morten Hylleberg. Vores formand Mogens Aarsleff Hansen  har foreslået et møde inden jul, hvor man kan drøfte det foreløbige projekt, så DSB kan indpasse de lokale interesser og brugererfaringer i det endelige projekt.  Med den nye åbne linie hos DSB forventer vi os derfor et positivt møde inden jul.